Medicatiefiche

De regel is ‘een ziek kind hoort niet thuis op school’. Medicatie wordt dus in principe thuis gegeven. Toch kan het gebeuren dat uw kind medicatie moet nemen op school: de antibioticakuur is niet beëindigd alhoewel uw kind zo goed als genezen is zodat het naar school kan, uw kind moet medicatie nemen tegen suikerziekte, ADHD,…
Omdat het hier toch wel over een erg belangrijk gegeven gaat, willen we U vragen om – TELKENS uw kind absoluut medicatie moet nemen tijdens de schooldag – volgende regels in acht te nemen :
Wanneer een kind medicatie dient te nemen maar de lessen mag bijwonen dan dient de arts aan de ouders/school een attest te bezorgen dat het kind de lessen mag bijwonen. Indien er geen attest is van de arts, moeten de ouders een blaadje (zie bijlage) invullen waarop de benaming van de medicatie, de wijze van bewaring en toediening en de toe te dienen dosis vermeld wordt. Het geniet de voorkeur dat ook de voorschrijvende arts het attest mee ondertekent en er zijn/haar stempel op aanbrengt.
Dit alles kan alleen als de school/leerkracht op de hoogte is van de te nemen bijzondere voorzorgen en eventuele ongewenste effecten.
Indien de school/leerkracht geen ingevuld blaadje heeft, zal er ook niet toegestaan worden medicatie in te nemen en/of zal er geen medicatie toegediend worden.

medicatie op school